ای محبوب من؛

بنگر در وفای من ...

که اکنون سه روز تمام است ، تو را دوست می دارم !!

و اگر هوا مساعد باشد تا سه روز دیگر نیز،  تو را دوست خواهم داشت !!!

 

شاعر انگلیسی