شما : تفاوت عطف با بازگشت چیست ؟

ملابنویس : هیچ فرقی ندارند یکی عربی و دیگری فارسی ست .

عطف به نامه ی شماره فلان   و

بازگشت به نامه فلان 

هر دو عبارت به یک معنی هستند .