آیین نگارش و نامه نگاری اداری

همواره ، همواره و همواره 

خونسردی خود را حفظ کنید ...

و هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید.

 تماشاگران ممکن است نتوانند

 تفاوت بین شما را تشخیص دهند.

آیین نگارش و نامه نگاری اداری