رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان فلان
سلام علیکم
        احتراماً آقای فلانی فرزند بهمانی به شماره ملی ***  بحضور معرفی میگردند. خواهشمند است از نامبرده آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر به عمل آورده و نتیجه را به این شرکت اعلام نمایند.

با تشکر فلانی