جناب آقای پری مهربون

مدیر محترم شرکت جنگل اسرار آمیز

باسلام  

    با احترام، با توجه به گزارش انتظامات سازمان آقای پینوکیو  در  روز            مورخ                 بدون اخذ مرخصی در اداره حضور نیافته است. مراتب جهت استحضار صدور اوامر مقتضی  تقدیم می گردد.

با تشکر امور اداری

 

منبع : ارسالی از خوانندگان

با تشکر از محمد آقا در ارسال این متن ( میرزا بنویس )