متن تعهد نامه انتقال از تهران و کلان شهرها

ضمن عقد  لازم خارج ملتزم و متعهد می گردم که :

به مدت 10 سال در منطقه ای که به انجا منتقل می شوم خدمت نمایم و در این مدت به هیچ عنوان مجاز به بازگشت به تهران  نمی باشم  چنانچه پیش از اتمام این مدت تقاضای بازگشت به تهران را بنمایم و یا برخلاف مورد فوق که توصیف گردیده عمل نمایم موظف می باشم تمامی تسهیلات اعطایی را مسترد و از عهده کلیه هزینه ها و خسارات وارده برآیم. همچنین متعهد می گردم در این صورت سند زمین و مسکنی را که به عنوان امتیاز انتقال از تهران (توسط دولت) دریافت نموده ام تا انقضای مدت 10 سال به شخص دیگری واگذار ننموده و در صورت عدم اجرای تعهد مذکور و انتقال زمین و مسکن به دیگری پیش از انقضای مدت ده سال از عهده کلیه هزینه ها و خسارات وارده به وزارت  ***** و دولت نقداٌ و یکجا برآیم در صورت عدم ایفای تعهدات مورد سند مذکور وزارت  *****  و همچنین استانداری مربوطه و می توانند از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده این سند  نسبت به صدور اجرائیه علیه اینجانب و وصول اصل تسهیلات و هزینه ها و خسارات ناشی از عدم ایفاد تعهد اینجانب به هر میزان راسا تشخیص دهند اقدام نمایند و به موجب عقد خارج لازم وزارت ...... و استانداری مربوطه را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قراردادم تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از هریک از موارد فوق و تعیین میزان هزینه ها و خسارات وارده اقدام نمایند به نحویکه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مراجع قضایی و تعیین میزان هزینه ها و خسارات وارده اقدام نمایند به نحویکه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مراجع قضایی و یا هر مرجع دیگری جهت تعیین این موارد نباشد .تعیین و تشخیص شرکت ذیربط و یا استانداری مربوطه راجع به عدم ایفای تعهد و کیفیت و کمیت و میزان هزینه ها و خسارات  قطعی غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از دفتر اسناد رسمی مربوطه و یا عنداللزوم مراجع قضایی خواهد بود و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم مکلف هستم مراتب را فوراٌ به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و همچنین شرکت ملی نفت ایران اطلاع دهم در غیر این صورت کلیه اخطاریه ها و ابلاغ ها به نشانی مندرج در سند رسمی ارسال می گردد و به منزله ابلاغ واقعی و قانونی به اینجانب بوده و نیازی به درج آگهی در روزنامه نخواهد بود . همچنین به شرکت محل خدمت خود وکالت و اجازه می دهم هزینه ها و خسارات تعیین شده را راسا و به تشخیص خود از حقوق و مزایا یا مطالبات اینجانب یکجا کسر و یا از طریق دفتر تنظیم کننده سند و یا اجرای ثبت از اموال و دارائیهای اینجانب وصول نمایند .

این قرارداد بر مبنای ماده (10) قانون مدنی تنظیم گردیده است و برای طرفین قرارداد لازم الاتباع می باشد.

=======================

بسمه تعالی

سر دفتر محترم اسناد رسمی شماره  *****

سلام علیکم

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تنظیم و ارسال سند تعهدی به شرح زیر از آقای / خانم   ***** اقدام نمایید.

الف: متعهد

اینجانب **** فرزند  ***** دارای شماره شناسنامه  ***** صادره از ***** کد ملی بشماره   ***** به نشانی (محل کار) ***** محل سکونت   ***** کد پستی   ***** تلفن ثابت و همراه  ***** که داوطلبانه متقاضی انتقال از شهر  ***** به شهر  ***** منطقه  ***** می باشم و از تسهیلات و امتیازات ویژه کارکنان انتقالی از تهران موضوع بخشنامه های شماره م ا م/379315/89 مورخ 18/02/1389 و م ت م ا م/379315/89 مورخ 16/11/1389معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت (ملهم از تصویبنامه شماره 262747/44186 مورخ 27/12/1388 هیات محترم وزارت با رعایت تصمیم نامه شماره 12069/ت44809 ن مورخ 31/05/89 کار گروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران ) استفاده نموده و یا خواهم نمود با اطلاع کامل از مفاد مصوبات و بخشنامه های مذکور و نبز مصوبات و بخشنامه های وزارت  ***** در این خصوص و اطلاع از این موضوع که در صورت انصراف اینجانب از انتقال بازگشت به شهر تهران و کلانشهر ها و شهرستانهای استان تهران به هیچ عنوان امکان پذیر نبوده و انتقال به غیر کلانشهر ها نیز در صورت توافق دستگاه مبداٌ و دستگاه مقصد امکان پذیر می باشد.


 =============================

 

اینجانب  ***** فرزند  ***** به شماره شناسنامه  ***** صادره از  ***** متولد سال  ***** کدپستی  ***** کد ملی شماره  ***** کارمند رسمی شرکت  ***** به شماره کارمندی  ***** به نشانی (محل کار) ***** دارنده شماره حساب بانکی  ***** در بانک  *****  شعبه  ***** با اطلاع کامل از تعهداتی که متعهد فوق الذکر به موجب این سند بر عهده دارد ضمن عقد لازم خارج در قبال وزارت ....  و استانداری مربوطه متعهد می گردم که آقای /خانم  ***** تمام تعهدات فوق را به طور کامل و مطلوب به انجام خواهم رسانید و حسن انجام تعهدات فوق را تضمین می نمایم . تخلف از مفاد هر یک از تعهدات فوق الذکر به معنی تقض تعهد شخصی اینجانب است و چنانچه نامبرده خلاف تعهدات مذکور عمل کند و به محض اعلام و تشخیص شرکت محل خدمت و یا استاندارد مربوطه از عهده کلیه هزینه ها و خسارات وارده به شرکت بدون هیچگونه اعتراضی و هیچگونه تشریفاتی برمی آیم و در غیر این صورت به موجب عقد لازم خارج ٬ وزارت *****  و استانداری مربوطه وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قرار دادم تا بدون مراجعه به مراجع قضایی و یا هر مرجع دیگری نسبت به وصول مطالبات و خسارات وارده از ناحیه متعهد سند بر آید تعیین و تشخیص شرکت ملی نفت ایران نسبت به عدم ایفای تعهد ٬ کیفیت و کمیت هزینه ها و خسارات وارده فوق قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد و چنین تعیین و تشخیصی موجب صدور اجرائیه از طرف دفتر اسناد رسمی و یا عند الاقتضاء مراجع قضایی خواهد بود مسولیت ضامن و متعهد در برابر وزارت  ***** و استانداری مربوطه  میتواند برای هر یک از نامبردگان (متعهد یا ضامن) و یا در آن واحد برای هر دوی آنها تقاضا ی صدور اجرائیه نمایند . ضمناٌ متعهد و ضامن حق هر گونه اعتراض به مبلغ اجرائیه را که راسا وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) و استانداری مربوطه تشخیص دهد و به دفتر خانه اعلام نمایند را از خود سلب نمودند تعهدات مندرج در این سند مستقل از یکدیگرند  لازم به ذکر است که در صورت فوت ضامن متعد ملزم به معرفی ضامن جدید می باشم.

این قرار داد طبق ماده(10) قانون مدنی تنظیم شده و بین طرفین لازم الاتباع است./

محل امضاء و مهر تعهد گیرنده

================

تذکر 1:این تعهد می بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی محل انجام تعهد و با حضور متعهد و ضامن به صورت دقیق و خوانا و بدون خط خوردگی و در سربرگ مخصوص دفاتر اسناد رسمی و ممهور به مهر دفترخانه گردد در غیر این صورت از نظر شرکت ............  فاقد اعتبار و غیر قابل قبول می باشد /

تذکر 2: ضامن می بایست از کارمندان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید