فرم قرارداد استخدام کارکنان قراردادی موقت - مدت معین

                                                       بسمـه تعالـی

 

 

فرم قرارداد استخدام کارکنان قراردادی موقت (مدت معین)تابع قانون کار

 

این قرارداد در تاریخ 00/00/00 بین شرکت........ با نمایندگی.............................  بعنوان کارفرما به نشانی ..................... کـه از این پـس در ایـن قـرارداد        " شرکت " نامیده می شود، از یکطرف و آقای ........... فرزند ............ به شماره ملی .................. دارنده شماره شناسنامه .... صادره از ...... محل و تاریخ تولد .......  00/00/00 دارای مدرک تحصیلی ........... رشته ................. از آموزشکده ................. به نشانی........................ کد پستی ................ تلفن ............-..... که از این پس در این قرارداد "کارمند قراردادی موقت (مدت معین)" به شماره شناسایی ............ نامیــده می شـود، از طـرف دیگر جـهـت خدمـت در اداره ................... برای سمت .............. شمـاره .................محل خدمـت ..............  طبق شـرایط ذیـل منعقد می گردد:

1-     مدت این قرارداد 12 ماه از تاریخ 01/01/00  لغایت 29/12/00  می باشد.

2-     کارمند قراردادی موقت (مدت معین) متعهد می گردد که کلیه خدمات و وظایف محوله از طرف شرکت را که بصورت نوبتکار / اقماری / روزکار (حسب مورد) و بمدت .... ساعت کار در هفته خواهد بود برابر شرح وظایف تعیین شده انجام دهد.

3-     بابت خدمات فوق و با در نظر گرفتن ساعات کار در هفته ، نوع کار و محل خدمت ماهانه مبلغ ............ ریال بعنوان حقوق، .................... ریال فوق العاده بدی آب و هوا ( بر حسب مورد ) به شرط تأیید با صدور گواهی انجام کار در پایان هر ماه پس از برداشت کسور قانونی به کارمند قراردادی موقت (مدت معین)پرداخت خواهد شد.

4-     افزایش سالانه حقوق کارمندان قراردادی موقت (مدت معین)، با رعایت حداقل مزد (حقوق) مطابق مصوبات شورای عالی کار صورت می پذیرد.

5-     فوق العاده های مربوط به محل خدمت و شرایط کار طبق مقررات شرکت بر مبنای حقوق پایه به کارمند قراردادی موقت (مدت معین) قابل پرداخت بوده و در صورت تغییر محل و یا شرایط کار فوق العاده براساس محـل خدمـت جدید تـعدیـل می گردد.

6-      در صورتیکه کارمند قراردادی موقت(مدت معین) جهت انجام وظیفه به محلی غیر از محل اصلی خدمت از طرف شرکت به مأموریت اعزام گردد فوق العاده مأموریت روزانه طبق مقررات قانون کار به وی قابل پرداخت خواهد بود.هزینه های مربوط به اقامت (استراحت شبانه)، غذا و ایاب و ذهاب در طول مأموریت تابع ضوابط و مقررات شرکت می باشد.

7-     میزان و حداکثر مرخصی قابل ذخیره سالیانه ، بازخرید مرخصی بهنگام خاتمه خدمت (اعم از بازنشستگی ، فوت ، از کار افتادگی کلی و .....)سایر موارد مربوط به مرخصی و ضوابط مربوط به تعطیلات رسمی کارمند قراردادی موقت(مدت معین) طبق قانون کار خواهد بود.

8-     برنامه و ساعات کار کارمند قراردادی موقت(مدت معین) طبق برنامه و ساعات کار شرکت می باشد.

9-      شرکت می تواند در صورت عدم احتیاج به خدمات کارمند ، با دادن اخطار کتبی از یک ماه قبل و پرداخت مزایای پایان کار طبق ماده 24 قانون کار به خدمت کارمند خاتمه دهد. سایر اقدامات دیگر در مورد کارمند از جمله استعفاء ، ترک خدمت ، عدم حضور بدون اطلاع قبلی و بدون عذر موجه ، قصور در انجام وظایف محوله و عدم رعایت آئین نامه های انضباطی طبق ضوابط قانون کار خواهد بود.

10- کارمند قراردادی موقت(مدت معین) و خانواده بلا فصل واجد شرایط وی در مدت قرارداد از نظر خدمات درمانی تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعی بوده و غرامت حقوق ایام بیماری توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.

11- فوق العاده های اضافه کاری(حداکثر 120 ساعت در صورت ضرورت انجام کار اضافی خارج از وقـت اداری) ، نـوبتکـاری و شب کاری کارمند طبق قانون کار قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

12- پرداخت پاداش نوروزی (عیدی)، کمک هزینه مسکن ، بن کالای اساسی(ضروری)، خواربار و کمک هـزینـه عائله مندی تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی می باشد.

13- استفاده از تسهیلات رفاهی و خدماتی شرکت نظیر کمک هزینه ایاب و ذهاب و باشگاه درچارچوب مقررات مربوطه بلامانع است.

14- در پایان مدت قرارداد یکساله بر اساس ماده 24 قانون کار مبلغی معادل یکماه حقوق پایه(سی برابر مزد مبنا) به نسبت 12 ماه خدمت بعنوان مزایای پایان کار پرداخت و با فرد تسویه حساب می گردد.انعقاد قرارداد کار جدید بعد از پایان یکسال منحصراً در صورت برقرار بودن شرایط مندرج در مصوبه و با مجــوز مدیرعامل شرکت امکان پذیر خواهد بود.

15- کارمند قراردادی موقت(مدت معین) موظف است در صورتیکه با موسسات یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله ، پیمان ، حق العمل کاری و .... با شرکت می باشند بطور مستقیم یا غیر مستقیم اشتراک منافع یا مشارکت داشته و یا ذیسهم و یا ذینفع باشد و با صاحبان ، شرکاء ، سهامداران این مؤسسات و سازمانها قرابت سببی و یا نسبی ( پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، همسر ، فرزند ، عروس و داماد ) داشته باشد مراتب را به اطلاع شرکت برساند قصور در این امر کتمان حقیقت تلقی شده و منجر به اخذ خسارت مربوطه (حسب مورد) و خاتمه و فسخ قرارداد از طرف شرکت خواهد شد.

16-  کارمند قراردادی موقت(مدت معین) متعهد می گردد که کلیه آمار و اطلاعات مربوط به عملیات شرکت را که به اقتضاء و ضرورت اداری در اختیار او قرار می گیرد و یا ضمن کار به آنها دسترسی پیدا می کند محرمانه تلقی نموده و از افشاء یا بکار بردن آنها در جهت خلاف منافع شرکت چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد جداً خودداری نموده و در صورت تخلف طبق قوانین جاری با وی رفتار خواهد شد.

17- کارمند قراردادی موقت(مدت معین) متعهد می گردد که در طول مدت این قرارداد کلیه مقررات شرکت منجمله مقررات انضباطی و ایمنی و همچنین ساعات کار و اوقات اداری را رعایت نماید ، امتناع کارمند از انجام وظایف مقرر در قرارداد به تشخیص شرکت تخلف محسوب و موجب فسخ قرارداد خواهد گردید.

18- سایر ضوابط و مقررات مربوطه در خصوص کارمندان قراردادی موقت(مدت معین) مطابق مقررات جاری شــرکت صــورت می پذیرد.

19- عقد این قرارداد هیچگونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی و یا پیمانی از طرف شرکت ایجاد ننموده و تعهد دیگری نیز جز آنچه در متن آن ذکر شده برای شرکت بوجود نخواهد آورد.

اینجانب .......................................این قرارداد را مطالعه نمودم و با آگاهی کامل از مفاد آن موافقت خود را با کلیه ضوابط مندرج در آن اعلام می دارم.

 

  

نام و نام خانوادگی کارمند :                              تاریخ                                                امضاء

 

 

نام ونام خانوادگی نماینده شرکت : 

عنوان سمت : رئیس کارگزینی                     تاریخ                                                   امضاء

/ 0 نظر / 19 بازدید