نمونه نامه جوابیه بانک مسکن در جواب استعلام راهن دوم

جناب آقای  ............

مدیر محترم شرکت ....

                                   

                                                  موضوع : موافقت با رهن مازاد

باسلام

            احتراماً،  عطف به نامه ی شماره فلان مورخ فلان اشعار می دارد : بدینوسیله این بانک شعبه فلان موافقت خود را با رهن مازاد ششدانگ پلاک ثبتی  شماره 77 واقع در بخش 77 ملکی خانم / آقای گوریل انگوری که بموجب سند رهنی شماره 77 مورخ فلان تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 77 در رهن این بانک می باشد ، نزد آن بانک / موسسه ، با رعایت مقررات مربوطه به رهن مازاد اعلام می دارد.

همچنین این بانک موافقت می نماید به صرف اعلام آن بانک / موسسه مبنی بر تخلف تسهیلات گیرنده  / راهن مازاد از مفاد سند رهنی مازاد و صدور اجرائیه از ناحیه آن بانک / موسسه و لو اینکه راهن به تعهدات خود ناشی از سند رهنی مقدم عمل نموده باشد  - اقدام به صدور اجرائیه نماید.

بدیهی است بر اثر این موافقت نبایستی هیچگونه لطمه ای به حقوق بانک ناشی از سند مزبور وارد آید.

ضمناً مانده بدهی ناشی از سند مزبور به این بانک تا تاریخ الان بالغ بر یه عالمه ریال می باشد.

میزان تسهیلات : چندر قاز ریال

مبلغ اقساط : کمرشکن ریال

مدت بازپرداخت : مادام العمر ماه

سر رسید اقساط : 07/07/1400 ایشالا

با تشکر

بانک فلان

/ 0 نظر / 51 بازدید