نمونه وکالت نامه به غیر جهت رهن و اجاره منزل

موکل : آقای ملا نصرالدین فرزند باباش به شماره شناسنامه 0 و کد ملی فلان ساکن فلان تلفن فلان

وکیل : آقای ملا بنویس فرزند باباش به شماره شناسنامه 1 و کد ملی فلان ساکن وبلاگستان  تلفن فلان

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارایه مدارک مثبته و مورد نیاز و درصورت فقد هرگونه منع و ردع قانونی حسب مورد مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ؛ بنگاهها و آژانسهای معاملات ملکی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و اقدام به رهن و اجاره دادن و فسخ اجاره ششدانگ یک باب آپارتمان که وکیل با ارایه مدارک و مشخصات معرفی میکند به هر فرد حقیقی یا حقوقی یا از هر فرد حقیقی یا حقوقی و به هر مبلغ و مدت و شرایط و انعقاد قرارداد رهن و اجاره و اخذ مال الرهانه و مال الاجاره و ایصال بموکل و تسلیم مورد رهن و مورد اجاره به راهن یا مستاجر و اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و اقدام به تسویه حساب نمودن با راهن و مستاجر و مراجعه به ادارات دارایی ، شهرداری ثبت اسناد و املاک آب و فاضلاب برق مخابرات و گاز جهت انجام امور اداری و اقدام به اخذ مفاصا حساب ها نسبت به ششدانگ پلاک فوق الذکر بنحوی که هیچگونه نیازی بحضور و امضا مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم درخصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه بوده و اقدام و امضا موکل معتبر و نافذ است و نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نمی باشد و نیازی بحضور و اجازه مجدد موکل نمی باشد مدلول این سند فقط در نفس وکالت بشرح فوق موثر است.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید