xfr

 

بسمه تعالی

تاریخ :            /         /90

شماره :                           /1-44ص پ

 

قرارداد استخدام کارکنان قراردادی موقت (مدت معین ) تابع قانون کار

 

این قرارداد در تاریخ ........... بین شرکت پتروشیمی جم  با نمایندگی ................. به نشانی ................. که از این پس در این قرارداد شرکت نامیده می شود از یک طرف و آقای ........... فرزند .......... به شماره ملی ........... دارنده شماره شناسنامه ........... صادره از ........ محل و تاریخ تولد ............ دارای مدرک تحصیلی ............ رشته ................ از دانشگاه ............... به نشانی ................. کد پستی ................ تلفن ...................... که از این پس در این قرارداد " کارمند قراردادی موقت (مدت معین ) "دبه شماره شناسایی ............ نامیده می شود از طرف دیگر جهت خدمت در اداره ............. برای سمت .............. به شماره ............ محل خدمت ............ طبق شرایط ذیل منعقد می گردد.

 

1- مدت این قرارداد .... ماه ( حداکثر یک سال) از تاریخ ....... لغایت ........... می باشد

2- کارمند قراردادی موقت ( مدت معین ) متعهد می گردد که کلیه خدمات و ظایف محوله از طرف شرکت را که بصورت نوبتکار / اقماری / روزکار ( حسب مورد ) و به مدت ... ساعت کار در هفته خواهد بود برابر شرح وظایف تعیین شده انجام دهد.

3- بابت خدمات فوق و با در نظر گرفتن ساعات کار در هفته ، نوع کار و محل خدمت ماهانه مبلغ .... ریال بعنوان حقوق ، ........... ریال فوق العاده بدی آب و هوا ( حسب مورد ) به شرط تایید با صدور گواهی انجام کار در پایان هر ماه پس از برداشت کسور قانونی به کارمند قراردادی موقت ( مدت معین ) پرداخت خواهد شد.

4- افزایش سالانه حقوق کارمندان قراردادی موقت ( مدت معین ) ، با رعایت حداقل مزد (حقوق ) مطابق مصوبات شورایعالی کار صورت می پذیرد.

5- فوق العاده های مربوط به محل خدمت و شرایط کار طبق مقررات شرکت بر مبنای حقوق پایه به کارمند قراردادی موقت ( مدت معین ) قابل پرداخت بوده و در صورت تغییر محل و یا در شرایط کار فوق العاده بر اساس محل خدمت جدید تعدیل می گردد.

6- درصورتیکه کارمند قراردادی موقت ( مدت معین ) جهت انجام وظیفه به محلی غیر از محل اصلی خدمت از طرف شرکت به ماموریت اعزام گردد فوق العاده ماموریت روزانه طبق قانون کار به وی قابل پرداخت خواهد بود. هزینه های مربوط به اقامت ( استراحت شبانه ) ، غذا و ایاب و ذهاب در طول ماموریت تابع ضوابط و مقررات شرکت می باشد.

7- میزان و حداکثر میزان مرخصی قابل ذخیره سالیانه ، بازخرید مرخصی به هنگام خاتمه خدمت ( اعم از بازنشستگی ، فوت ، ازکارافتادگی کلی و ... ) و سایر موارد مربوط به مرخصی و ضوابط مربوط به تعطیلات رسمی کارمند قراردادی موقت ( مدت معین ) طبق قانون کار خواهد بود.

8- برنامه و ساعات کار کارمند قراردادی موقت ( مدت معین ) طبق برنامه و ساعات کار شرکت می باشد.

9 – شرکت می تواند در صورت عدم احتیاج به خدمت کارمند با دادن اخطار کتبی از یک ماه قبل و پرداخت مزایای پایان کار طبق ماده 24 قانون کار به خدمت کارمند خاتمه دهد. سایر اقدامات دیگر درمورد کارمند از جمله استعفاء ترک خدمت ، عدم حضور بدون اطلاع قبلی و بدون عذر موجه ، قصور در انجام وظایف محوله و عدم رعایت آئین نامه های انضباطی طبق ضوابط قانون کار خواهد بود.

10- کارمند قراردادی موقت ( مدت معین ) و خانواده بلافصل واجد شرایط وی در مدت قرارداد از نظر خدمات درمانی تابع مقررات سازمان تامین اجتماعی بوده و غرامت حقوق ایام بیماری توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

11- فوق العاده های اضافه کاری ( حداکثر 120 ساعت در صورت ضرورت انجام کار اضافی خارج از وقت اداری )، نوبتکاری و شبکاری طبق قانون کار قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

12- پرداخت پاداش نوروزی ( عیدی ) ، کمک هزینه مسکن ، بن کالای اساسی ( ضروری ) خوار و بار و کمک هزینه عائله مندی تابع قانون کار و تامین اجتماعی می باشد.

13- استفاده از تسهیلات رفاهی و خدماتی شرکت نظیر کمک هزینه ایاب و ذهاب و باشگاه در چارچوب مقررات مربوطه بلامانع است.

14- در پایان مدت قرارداد یکساله بر اساس ماده 24 قانون کار مبلغی معادل یکماه حقوق پایه ( سی برابر مزد مبنا ) به نسبت 12 ماه خدمت بعنوان مزایای پایان کار پرداخت و با فرد تسویه حساب می گردد.

15- کارمند قراردادی مدت معین

 

  1. این قرارداد به منظور انجام وظیفه مشروحه ذیل بر اساس ماده 7 و بند و ماده 10 قانون کار برای مدت تاریخ .............................. تا تاریخ .......................... تنظیم و منعقد میگردد. بدیهی است پس از انقضاء مدت این قرارداد غیر قابل اجراء و منفسخ خواهد شد.

خلاصه وظایف محوله و محل انجام کار : انجام امور محوله بر حسب توافق بعمل آمده در دفتر تهران

  1. حقوق و مزایای ماهیانه قابل پرداخت در قبال انجام وظایف محوله بشرح ذیل میباشد:

-         پایه حقوق :                                000/000/000      ریال

-         فوق العاده جذب(50%) :             000/000/00      ریال

-         فوق العاده حق مقام (00%) :        000/000/00        ریال

-         کمک هزینه عائله مندی:             000/000           ریال

-         هزینه مسکن                              000/100           ریال

-         خواربار                                       800                  ریال

-         اضافه کار                           (تعلق نمی گیرد)         ریال

 

 

  1. هرگونه پاداش و مزایائی که حسب مورد به کلیه پرسنل قابل پرداخت باشد به کارمند نیز قابل پرداخت خواهد بود.
  2. کسورات مربوط به حق بیمه بر حسب مورد طبق قانون دریافتی ماهانه کارمند / کارگر کسر و به همراه سهم کارفرما بحساب سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.
  3. مالیات متعلقه برابر قانون مالیاتها محاسبه و به حساب مربوطه واریز می گردد.
  4. در صورتیکه کارمند / کارگر جهت انجام وظیفه به محلی غیر از محل اصلی خدمت اعزام گردد فوق العاده و هزینه ماموریت روزانه طبق مقررات جاری شرکت به وی پرداخت میگردد.
  5. کارمند موظف است در صورت اطلاع از اینکه با موسسات یا اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله ، پیمان ، حق العمل کاری و غیره با شرکت می باشد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم اشتراک منافع و یا مشارکت داشته و یا ذی سهم و یا ذینفع باشد . مراتب را باطلاع شرکت برساند . قصور در این امر کتمان حقیقت تلقی شده ومنجر به اخذ خسارت مربوط بر حسب مورد و برخورد قانونی از طرف شرکت خواهد بود.
  6. کارمند / کارگر متعهد میگردد در طول مدت این قرارداد کلیه مقررات شرکت منجمله مقررات انضباطی و ا یمنی را رعایت نماید.
  7. برنامه و ساعت کار از طرف شرکت تعیین میگردد و کارمند / کارگر موظف به رعایت دقیق آن می باشد.در صورت تخلف از مقررات انضباطی ، عدم حضور مرتب در محل کار ، غیبت از کار و یا ترک کار و محل خدمت بدون کسب اجازه سرپرستان و روسای مربوط ، مراتب کتباً به کارمند / کارگر اخطار گردیده و طبق مقررات انضباطی برخورد خواهد شد و در صورت تکرار مطابق مقررات جاری با وی رفتار می شود.

10. کارمند / کارگر متعهد می گردد ، آمار و اطلاعات مربوط به عملیات شرکت را که به اقتضاء و ضرورت اداری در اختیار او قرار می گیرد و یا ضمن کار به آنها دسترسی پیدا می کند کاملا محرمانه تلقی نموده و از افشاء یا بکاربردن آنها بر خلاف منافع شرکت چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد جداً خودداری نموده و در صورت تخلف طبق قوانین مربوط با وی رفتار خواهد شد.

11. این قرارداد هیچگونه تعهدی برای استخدام کارمند از طرف شرکت ایجاد ننموده و تعهد دیگری جز آنچه در متن این قرارداد آمده است برای شرکت وجود ندارد. شرکت میتواند ضمن اعلام کتبی قبلی یک ماهه و بدون ذکر علت به خدمت کارمند / کارگر خاتمه دهد و کارمند با آگاهی کامل متعهد آن خواهد بود .

12. غرامات حقوق ایام بیماری کارمند / کارگر طبق قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. سایر غرامات مربوط به حوادث ، فوت و غیره تحت پوشش قانون تامین اجتماعی می باشد.

13. مرخصی سالانه ، تعطیلات ، اضافه کاری و سایر موارد مربوط بر اساس مفاد قانون کار صورت خواهد پذیرفت .

14. مدت این قرارداد به شرح مذکور در بند یک قرارداد می باشد و پس از انقضاء مدت آن بر اساس ماده 24 نیاز شرکت و اخذ مجوز از هیئت مدیره صورت پذیرفته است و مشروط بر رعایت آن قابل تمدید می باشد.

15. آدرس کارمند به شرح مندرج در مقدمه قرارداد است و هر گونه ابلاغ و اخطار به آدرس فوق به منزله ابلاغ به وی محسوب خواهد شد. در صورت تغییر آدرس ، کارمند موظف است آدرس جدید خود را کتباً اعلام نماید ، در غیر اینصورت هر گونه ابلاغ و اخطار به آدرس قبلی معتبر خواهد بود.

16. طرفین با مطالعه کامل متن قرارداد ، شرایط مندرج در این قرارداد را پذیرفته و موظف به اجرای مفاد آن میباشند.

17. این قراداد در 17 بند ، در سه نسخه تهیه و تنظیم گردیده و هر کدام حکم واحد را دارد.

ضمناً اینجانب .......................................... عضو صندوق بازنشستگی دیگری می باشم      نمی باشم

 

 

 

 

نام و امضاء کارمند                                           نام و امضاء نماینده شرکت

نام و نام خانوادگی :                                          نام و نام خانوادگی:

امضاء :                                                              عنوان سمت :

تاریخ :                                                               امضاء :

                                                                        تاریخ : 

/ 0 نظر / 5 بازدید