# نمونه_نامه_درخواست_همکاری_بعنوان_همکارآموزشی_استاد