پیش نویس فرم قرارداد و تنظیم اقرارنامه تعویض وثیقه

بین امضاء کنندگان ذیل: آقای  ........  فرزند  ........  به شماره ........ شناسنامه  ........  صادره از ........  متولد ........  دارای شماره ملی ........ و کد پستی ........  دارای کارت پایان خدمت به شماره ........        به شماره کارمندی ........  ساکن ........  بعنوان مشتری و راهن سند شماره ........ مورخ ........ تنظیمی این دفتر خانه و شرکت ........... ثبت شده به شماره ..........  ثبت شرکت های ......... به نمایندگی آقای .......... به نشانی ............ طبق نامه شماره ........       مورخه ........ که در این قرارداد با نمایندگی ذیلا شرکت نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد و در تعقیب قرارداد مذکور و بشرح زیر مستعد شد

ماده 1- بموجب این قرارداد ششدانگ یک باب خانه........  به مساحت ........ متر مربع به شماره پلاک ثبتی ........  فرعی از........ اصلی واقع در........   کد پستی ........  مندرج در بند (ب) قرارداد رهنی            مورخ         این دفتر فک رهن نمود و بجای آن مشتری برای وثیقه تاییدیه بدهی ناشی از قرارداد مذکور و این قراراداد از تاریخ قرارداد         مورخ       این دفتر می باشد و مادام که قرارداد فوق الذکر باطل نشده و ملک فوق فک رهن نگردد شرکت حق دارد مطالبات خود را با ستناد قرارداد مذکور و این قرارداد وصول نمایند ماده 3- این قرارداد صرفا ً بمنظور تعویض وثیقه قرارداد مذکور منعقد گردید بنابراین سایر موارد و مندرجات قرارداد مذکور کماکان بقوت و اعتبار خود باقی است و مورد رهن مذکور در بند (ب) این قرارداد تحت شرایط مندرجات قرارداد       مورخ ........  و این قرارداد در رهن شرکت .......... قرار گرفت و شرکت یاد شده حق دارد از مورد رهن مطالبات خود را از مشتری مطالبه و استیفاء نماید این سند پیرو سند رهنی شماره ........  مورخ              این دفتر تنظیم گردید و با آن در حکم واحد میباشد و پاسخ استعلام شماره        مورخ    داره ثبت منطقه ..... استان ......... مشمول بازداشت و بند (ز) نمی باشد حق الثبت مبلغ  ........ ریال بموجب  فیش شماره .......... از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی واریز و حق التحریر و بهای اوراق ببانک مسکن شعبه بهارستان واریز گردیده و این سند بر روی اوراق بشماره های تنظیم گردید.

بتاریخ                     محل امضاء

 

/ 1 نظر / 767 بازدید
گلناز

بسیار عالی و سودمند بود.ممنون.